Generelle forretningsbetingelser for Himmelstrup & Co. ApS
 
 

 1. Kontrakten

Nærværende forretningsbetingelser er gældende i ethvert aftaleforhold mellem Himmelstrup & Co. ApS og arrangøren medmindre andet er særskilt aftalt og fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.
Ved arrangøren skal forstås den aftalepart, der rekvirerer Himmelstrup & Co. ApS til en opgave.
Ved ordrebekræftelse skal forstås den mellem Himmelstrup & Co. ApS og arrangøren indgåede aftale, som efter endeligt indgået aftale bliver bekræftet skriftligt af Himmelstrup & Co. ApS ved fremsendelse af ordrebekræftelse.
Ved optrædende skal forstås de kunstnere som er hyret af Himmelstrup & Co. ApS til arrangementet.
I forholdet mellem Himmelstrup & Co. ApS og arrangøren gælder, ud over forretningsbetingelserne, alene det i ordrebekræftelsen anførte. Enhver ændring eller tilføjelse til ordrebekræftelsen skal ske skriftligt.
 
 

 1. Reklamation

Arrangøren er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i ordrebekræftelsen og straks gøre indsigelser mod eventuelle fejl heri.
Enhver reklamation over det i ordrebekræftelsen anførte, skal være Himmelstrup & Co. ApS i hænde senest 8 dage efter datoen anført i ordrebekræftelsen. Enhver senere reklamation vil være at betragte som fremsat for sent.
 
 

 1. Arrangørens forpligtelser

Arrangøren er forpligtet til:
 

 • At indhente, enhver nødvendig tilladelse til gennemførelse af det aftalte arrangement, herunder såvel fra offentlige myndigheder som fra private.
 • At sørge for, at der under hele arrangementet, samt under klargøring og opsætning, forefindes en person med den nødvendige tekniske kunnen til opstilling og gennemførelse af arrangementet. Personen skal have adgang til, og være i stand til at betjene, stedets tekniske installationer, herunder strømforsyning, teknikskabe mv.
 • At påse, at der ikke findes restriktioner mht. lydstyrke, idet de optrædende dog tilpasser lydstyrken til lokalet.
 • At betale eventuelle ophavsretlige afgifter, herunder eventuel Koda/Grammex eller lignende privatretlige rettighedshavere samt eventuelle offentlige udgifter.
 • Ikke at foretage eller foranledige foretaget lyd- eller billedoptagelser til andet end privat brug og i så tilfælde kun mod de optrædendes accept.

 
 

 1. Anvendelse af Himmelstrup & Co. ApS’s eller optrædendes udstyr mv.

Lyd-/lysanlæg mv. opstillet af Himmelstrup & Co. ApS eller de optrædende må ikke anvendes af arrangøren uden forudgående aftale.
 
 

 1. Afbestillingsbetingelser

Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Aflyser eller afbestiller arrangøren arrangementet er denne erstatningsansvarlig overfor Himmelstrup & Co. ApS efter dansk rets almindelige regler, men skal som minimum betale følgende:
 

 • Ved afbestilling tidligere end 8 uger før arrangementet betales 50 % af det samlede kontraktbeløb.
 • ved afbestilling tidligere end 4 uger før arrangementet betales 75 % af det samlede kontraktbeløb.
 • Ved afbestilling 4 uger før arrangementet eller senere betales 100 % af det samlede kontraktbeløb.

Såfremt en aftale vedrører gennemførelse af mere end 1 arrangement, gælder bestemmelserne om afbestilling i forhold til det arrangement der afholdes først. Der skal dog betales kompensation i forhold til den samlede aftales pris.
Enhver ændring i forhold til det i ordrebekræftelsen anførte betragtes som afbestilling og eventuel genbookning.
 
 

 1. Himmelstrup & Co. ApS’s ret til hel eller delvis annullering af kontrakten

I nedenstående tilfælde er Himmelstrup & Co. ApS berettiget til at annullere kontrakten helt eller delvist:
 

 • I tilfælde af sygdom eller dødsfald hos en af de optrædende eller dennes familie.
 • Såfremt den/de optrædende hyres til et TV-arrangement på en landsdækkende TV-station.
 • I tilfælde af, at Himmelstrup & Co. ApS anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre.
 • I tilfælde af offentlige forbud eller påbud, fogedforbud eller lignende.

Ved annullering af kontrakten er arrangøren indforstået med, at Himmelstrup & Co. ApS ikke kan gøres ansvarlig for arrangørens eller dennes gæster eller samarbejdspartneres tab af enhver art. Arrangøren accepterer at friholde Himmelstrup & Co. ApS for ethvert krav fra 3. mand i denne anledning.
Himmelstrup & Co. ApS er i tilfælde af annullering af kontrakten berettiget til honorar for allerede udført arbejde
Den/de optrædende er endvidere berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser, jf. ovenfor pkt. 3 eller hvis de på anden måde forhindres i at udføre deres optræden på forsvarlig vis. I sådanne tilfælde er Himmelstrup & Co. ApS berettiget til det fulde kontraktbeløb.
 
 

 1. Ansvarsfraskrivelser

Himmelstrup & Co. ApS kan ikke drages til ansvar for de optrædendes handlinger, undladelser, kontraktbrud, eller forsinkelser. Arrangøren må derfor henholde sig til den/de optrædende.
Arrangøren er indforstået med, at Himmelstrup & Co. ApS ikke kan drages til ansvar for ethvert krav, enhver skade eller enhver udgift, som måtte opstå direkte eller indirekte i forbindelse med arrangementets gennemførelse.
Himmelstrup & Co. ApS er alene ansvarlig for skade, fejl eller forsømmelser, som beviseligt kan henføres til Himmelstrup & Co. ApS, dog således, at arrangørens krav på erstatning aldrig kan overstige aftalebeløbet for arrangementet anført i ordrebekræftelsen.
Himmelstrup & Co. ApS fraskriver sig ethvert ansvar for forhold der indtræffer og som ligger udenfor Himmelstrup & Co. ApS’s rådighed, herunder force majeure, brand, ildsvåde, strejke, lock-out, handelshindringer, politiske hindringer, råstofmangel, oversvømmelser, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger på over 3 %, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også såfremt disse forhold indtræffer for Himmelstrup & Co. ApS’s leverandører, optrædende eller andre samarbejdspartnere.
 
 

 1. Forsikringsforhold

Arrangøren tegner selv eventuelle forsikringer til at dække skader forvoldt af arrangøren eller dennes gæster på udstyr/personale mv. fra Himmelstrup & Co. ApS eller dennes samarbejdspartnere, de optrædende eller andre der har adgang til arrangementet.
Optrædende, udsendt af Himmelstrup & Co. ApS har ansvaret for at tegne relevante forsikringer til dækning af eventuelle skader der forvoldes af dem.
 
 

 1. Betalingsbetingelser

Ved fremsendelse af ordrebekræftelse fremsendes tillige faktura på betaling af depositum, udgørende minimum 20 % af kontraktbeløbet.
Ca. 1 måned før arrangementets gennemførelse fremsendes faktura på restbeløbet.
Betaling forfalder 8 dage efter fakturaens datering. Der beregnes renter, 2 % pr. måned ved betaling efter forfaldstid.
 
 

 1. Lovvalg og Værneting

Enhver tvist mellem Himmelstrup & Co. ApS og arrangøren skal afgøres efter dansk ret med Retten i Århus som værneting.
 


HimmelstrupEvent er landsdækkende event og bookingbureau med mere end 1000 afviklede events for firmaer i hele landet. 

På denne side kan I booke musik, underholdning og teambuilding til alle typer firmaevents.
Søger du efter hjælp til et komplet firmaevent f.eks. en firmafest se vores eventsite:

 

 

www.himmelstrupevent.dk

Eurofins Miljø A/S 28. maj 2011 Eurofins Miljø A/S Jubilæumsfest ...
Læs mere
Envision 2009 - komplet event med kreativt touch   Reklamebureauet ...
Læs mere
Pon Power Scandinavia d.8 -10/4-2011. 400 medarbejdere ...
Læs mere
Firmafest blandt hajer og andet godt fra havet. Virksomheden PR ...
Læs mere
Himmelstrup Event arrangerer stor komplet 20 års jubilæum ...
Læs mere
Kommunekoncerter med Swethearts og På Slaget 12. Åbenraa ...
Læs mere
Samarbejde med HOME. Himmelstrup & Co har de sidste ...
Læs mere
Eurofins komplet jubilæums fest 27/5-2011: "Hej Himmelstrup ...
Læs mere
Anbefaling fra Pon Power Scandinavia: "Samarbejdet ...
Læs mere
PFA PENSION 29/8-08: PFA fest med 800 mennesker... "Kære ...
Læs mere
Sportigan 20 års jubilæum 23/5-09: Vi vil fra SPORTIGAN ...
Læs mere
Komplet event 29/5-09:Efter 2 1/2 års ombygning syntes ...
Læs mere
Himmelstrup Event Aps
 
Bülowsgade 19b
 
8000 Aarhus C
 
tlf. + 45 2671 1949
 
m. info@himmelstrupogco.dk
 
Cvr. 30591593
   Klik her for at gå til udvidet beskrivelse

Den letteste vej til booking er den direkte kontakt:

Ring os på +45 2671 1949 og book direkte eller få hurtigt svar på dine spørgsmål.

Du kan også sende os en mail på:

info@himmelstrupogco.dk